Aanmelden voor het Neokeurmerk

Het Neokeurmerktraject bestaat uit 5 stappen:

  • Aanmelding

  • Zelfevaluatie

  • Verbetering

  • Visitatie

  • Toekenning

Aanmelding

We komen graag langs in uw ziekenhuis om kennis te maken vragen te beantwoorden en uitleg te geven. Daarin wordt de procedure uitgelegd en worden verwachtingen over en weer besproken. Voor informatie of het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met Dorette Jansen-Carton via kwaliteit@couveuseouders.nl of (070) 38 62 535.

Na de definitieve aanmelding voert de projectmanager van het Neokeurmerkprogramma een intakegesprek met de leidinggevende(n) van de neonatologieafdeling/het moeder-kindcentrum.

Zelfevaluatie

Na het tekenen van de overeenkomst vult de afdeling/het moeder-kindcentrum met ondersteuning van de VOC een digitale zelfevaluatie in. Tijdens de zelfevaluatie maakt de afdeling aan de hand van een aantal vragen de stand van zaken op.

Door eerst individueel en daarna samen naar de zorgverlening te kijken en door feedback te ontvangen, komt er een dialoog op gang over wat te doen, wat aan te pakken en wat te verbeteren en te veranderen, zodat de doelstellingen en ambities werkelijkheid worden.

De uitkomsten van de zelfevaluatie zijn het antwoord op de vraag of een afdeling op dat moment voldoet aan de criteria, aan wat ouders belangrijk vinden en geven inzicht in de verbetermogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard van het ziekenhuis. Natuurlijk verschilt het ene ziekenhuis van het andere. Het karakter van een NICU verschilt van dat van een MC en een nieuwgebouwd ziekenhuis beschikt vaak over betere faciliteiten dan een ouder ziekenhuis.

Vandaar dat ons eisenpakket verdeeld is in

  1. minimumeisen (de criteria waaraan de zorg op een afdeling moet voldoen om een Neokeurmerk te krijgen),
  2. zwaarwegende adviezen (de criteria waarmee een ziekenhuis aan de slag moet),
  3. aanbevelingen (de criteria die vooralsnog meer vrijblijvend van karakter zijn).

De zelfevaluatie wordt door ziekenhuizen die gaan verbouwen of waar kraam/verloskunde en neonatologieafdelingen worden samengevoegd ook gebruikt om te inventariseren waar de samenwerking of de omgeving verder kan worden verbeterd.

Continu verbeteren

Met de verbeterpunten uit de zelfevaluatie gaat het ziekenhuis aan de slag. Sommige verbeterpunten kunnen eenvoudig worden uitgevoerd, voor andere is het nodig om verbeterplannen uit te voeren. Uiteraard kan de VOC daarbij behulpzaam zijn. We komen immers in veel ziekenhuizen en delen graag de goede voorbeelden en ervaringen.

 Visitatie

Als het ziekenhuis na het uitvoeren van verbeteringen denkt aan de kwaliteitscriteria te voldoen, vraagt zij een visitatie aan. Tijdens de visitatie bezoekt een gecertificeerd visitator samen met een ouder (VOC-vrijwilliger) de afdeling/het moeder-kindcentrum en voert gesprekken met medewerkers en ouders met de kwaliteitscriteria van de VOC als referentiekader. De gesprekken en observaties tijdens de visitatie tezamen met de indruk van de vooraf bestudeerde documenten vormen de totale toetsing.

Na de visitatie schrijft de visitatiecommissie een rapport waarin zij verslag doet van de bevindingen. Afwijkingen van de criteria worden beschreven en zo nodig doet de commissie aanbevelingen.

Toekenning

Tot slot adviseert de visitatiecommissie de beoordelingscommssie van de VOC om het ziekenhuis al dan niet een Neokeurmerk te verlenen. Er kunnen aan het verlenen van het Neokeurmerk voorwaarden worden verbonden.

De VOC vraagt niet het onmogelijke van ziekenhuizen. Uiteraard wordt er bij toekenning rekening gehouden met de aard van een afdeling: welke niveau van zorg wordt gegeven? Wordt er intensieve of medium care geleverd en is de zorg voor moeder en kind al dan niet geïntegreerd?

Beperkingen van de omgeving hoeven geen belemmering te zijn om het Neokeurmerk te kunnen halen. Ook zonder familiekamers bijvoorbeeld kan een afdeling voldoen aan de criteria. Daarmee zijn onze criteria haalbaar voor iedere neonatologieafdeling. We brengen de zorg in Nederland zoveel mogelijk op één niveau, dat is waar de VOC naar streeft.

Een ziekenhuis ontvangt het Neokeurmerk voor de duur van drie jaar, waarna hercertificering volgt. Uiteraard staan de verbeteringen in de tussenliggende periode niet stil en verwachten wij dat ze blijvend verbeteren: de ontwikkelingen in de zorg staan ten slotte nimmer stil.

Kosten

De deelnamekosten voor het Neokeurmerkprogramma bedragen € 6.000 per drie jaar. Wat uw ziekenhuis voor dat bedrag van de VOC mag verwachten vertellen wij u graag in een kennismakingsgesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de projectmanager via kwaliteit@couveuseouders.nl of (070) 38 62 535.

Voor ouders

Heb je of krijg je binnenkort een kindje dat op afdeling Neonatologie of een NICU wordt opgenomen? Je staat er niet alleen voor!

lees meer

Voor familie en vrienden

Een kraamvisite in het ziekenhuis gaat anders dan je gewend bent. We geven je graag wat tips en kadoideeën.

lees meer

Voor professionals

We bundelen onze krachten met zorgverleners in het Neokeurmerk. Hiermee maakt je ziekenhuis of afdeling inzichtelijk hoe hoog de kwaliteit van zorg is. Bezoek de speciale website voor meer informatie.

lees meer
Donatiebedrag in €:
0